ՏԻՄ-երի գործունեության աջակցություն

ՏԻՄ-երի գործունեության աջակցություն

  1. Խորհրդատվություն համայնքի ղեկավարի պարտադիր, պատվիրակված և կամավոր լիազորությունների կատարման ուղղությամբ
  2. Խորհրդատվություն համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի գործունեության ընթացակարգի պարզաբանման  ուղղությամբ
  3. Աջակցություն համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի կանոնակարգի նախագծի կազմման ուղղությամբ
  4. Աջակցություն համայնքի ղեկավարին՝ ավագանու գործառույթների վերլուծության և համապատասխան ընթացք տալու ուղղությամբ
  5. Աջակցություն համայնքի ավագանու կանոնակարգի նախագծի կազմման ուղղությամբ
  6. Աջակցություն ավագանու նիստերում քնարկման ներկայացվող իրավական ակտերի նախագծերի պատրաստման ուղղությամբ
  7. Աջակցություն իրավական ակտերի նախագծերի քննարկումների արդյունքում եզրակացությունների ձևակերպման ու ներկայացման ուղղությամբ
  8. Համայնքներում արտաքին գովազդի , առևտրի և սպասարկումերի գործունեության կազմակերպման աջակցություն: