Համայնքներում ինքնակառավարման սկզբունքները

18-05-2020

Համայնքներում ինքնակառավարման սկզբունքները

Հանրապետության ողջ տարածքի 1000 բնակավայրերում 1996թ. Նոյեմբերի 12-ին տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ:  Բնակավայրերում կազմավորվեցին 931 համայնքներ, որտեղ ունեցանք  համայնքի ավագանի և համայնքի ղեկավար:

       Որպեսզի  հասկանանք համայնքի կազմավորման սկզբունքներն նախ անհրաժեշտ է սահմանենք ինչ է տեղական ինքնակառավարումը, համայնքը, համայնքի վարչական տարածքը:

       Տեղական ինքնակառավարումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավունքն ու կարողությունն է համայնքի բնակիչների շահերից ելնելով, Սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան, սեփական պատասխանատվությամբ լուծելու համայնքային նշանակության հանրային հարցերը:

  Ինչ  է համայնքը՝  համայնքը  մեկ կամ մի քանի բնակավայրերի բնակիչների հանրությունն է և վարչատարածքային միավոր: Համայնքի  բնակիչն այն անձն է, որը հաշվառված է տվյալ համայնքի բնակչության հաշվառման ռեգիստրում: Համայնքը հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ է:

Ինչ կարող ենք հասկանալ համայնքի վարչական տարածք ասելով: Այն ընդգրկում է մեկ կամ մի քանի բնակավայրերի տարածքներ, որոնց սեփականատեր կարող են լինել քաղաքացիները, իրավաբանական անձինք, համայնքը, Հայաստանի Հանրապետությունը:

Համայնքները, դրանց վարչական սահմանների նկարագրությունը և սահմանների նկարագրության փոփոխությունները սահմանվում են օրենքով:

  Համայնքի ավագանին ներկայացուցչական մարմին է և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին» օրենքով և այլ օրենքներով նախատեսված լիազորություններ: Ընդունում է իրավական ակտեր, որոնք ապահովում են առանձին բնագավառներում համայնքում կատարվելիք գործառույթների իրավական հիմնավորումը, ինչպես նաև իրականացնում օրենքով իրեն վերապահված վերահսկողական ֆունկցիան գործադիր մարմնի կողմից կատարվող աշխատանքների նկատմամբ:

             Համայնքի ղեկավարը (քաղաքային համայնքներում՝ քաղաքապետը, գյուղական  համայնքներում՝ գյուղապետը ) պաշտոնապես ներկայացնում է համայնքը պետական կառավարման տարբեր ատյաններում: Նա ձևավորում է համայնքի աշխատակազմ, ովքեր իրականացնում են համայնքի ղեկավարի, որպես  համայնքի գործադիր մարմնի ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին» օրենքով և այլ օրենքներով  նախատեսված լիազորություններ: