Քաղաքացիաիրավական հավարաբերություններ

Քաղաքացիաիրավական հավարաբերություններ

  •  Իրավաբանի (իրավաբանական) ծառայություններ:

  • Սեփականության իրավունքի ձեռք բերման և օտարման հարցերով հայցադիմումների կազմում և իրավաբանական ուղեկցում: 
  • Անշարժ գույքի վարձակալության, նվիրատվության, ժառանգության, գրավի հարցերով դիմումների կազմում և իրավաբանական ուղեկցում։ 
  • Ներկայացուցչություն դատական ատյաններում, նոտարական գրասենյակներում ։
  • Ներկայացուցչություն պետական ու տեղեկան ինքնակառավարման մարմիններում։ 
  • քաղաքացիաիրավական հարաբերություններից բխող բոլոր տիպի պայմանագրերի կազմում:
  • Աշխատանքների արտահանձնում (outsourcing):