Քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն

Քաղաքաշինություն և ճարտարապետություն

  • Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում:

  • Նախագծման թույտվությունների (ՃՀԱ) , շինարարական և ավարտական ակտերի փաստաթղթերի կազմում և իրավաբանական ուղեկցում:

  • Աճուրդների անցկացմամբ հողերի տրամադրման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի կազմում և իրավաբանական ուղեկցում:

  • Ինքնակամ կառուցված շինությունների օրինականացման համար պահանջվող փաստաթղթերի կազմում և իրավաբանական ուղեկցում:

  • Ճարտարապետա-շինարարական նախագծում: