ՏԻՄ-երի գործունեության աջակցություն

ՏԻՄ-երի գործունեության աջակցություն

  • Խորհրդատվություն համայնքի ղեկավարի պարտադիր, պատվիրակված և կամավոր լիազորությունների կատարման ուղղությամբ։
  • Խորհրդատվություն համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի գործունեության ընթացակարգի պարզաբանման  ուղղությամբ։
  • Աջակցություն համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի կանոնակարգի նախագծի կազմման ուղղությամբ։
  • Աջակցություն համայնքի ղեկավարին՝ ավագանու գործառույթների վերլուծության և համապատասխան ընթացք տալու ուղղությամբ։
  • Աջակցություն համայնքի ավագանու կանոնակարգի նախագծի կազման ուղղությամբ։ 
  • Աջակցություն ավագանու նիստերում քնարկման ներկայացվող իրավական ակտերի նախագծերի պատրաստման ուղղությամբ։

  • Աջակցություն իրավական ակտերի նախագծերի քննարկումների արդյունքում եզրակացությունների ձևակերպման ու ներկայացման ուղղությամբ։

  • Համայնքներում արտաքին գովազդի , առևտրի և սպասարկումերի գործունեության կազմակերպման աջակցություն: