Provision of experts

Provision of experts

  1.  Համայնքային ինքնակառավարման լիազորությունների վերլուծաբան փորձագետ
  2.  Հողի օգտագործման և  քաղաքաշինության ոլորտի փորձագետ
  3.  Առևտրի և սպասարկման ոլորտի համակարգող փորձագետ: